Tingimused

1. DEFINITSIOONID
1.1. Rendileandja – OÜ Rateco Grupp
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;
1.5. Varad - Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on
fikseeritud Lepingus;
1.6 Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht.
1.7. Käesolevale lepingute kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
1.8. Objekt - renditud Vara kasutamise aadress

2. RENTNIKU KINNITUSED
2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.2. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt;
2.1.3. ta on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud ning on teadlik nende tehnilisest seisukorrast, tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad mistahes pretensioonid Vara osas;
2.1.4. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest;
2.1.5. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks.
2.1.6. on tutvunud hinnakirjaga.
2.1.7. et ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireteregistrites.

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE
3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub sellele alla kirjutamisel.
3.3. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Vara üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.
3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.5 Renditud Vara kuulub Rendileandjale tagastamisele Lepingus fikseeritud kuupäeval hiljemalt kell 17.00. Juhul kui Lepingus pole tagastamise kuupäeva fikseeritud, on Rentnikul õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal, so. argipäeviti 10-17.00. Vara tagastamine Rendileandjale fikseeritakse tagastuslehega. Tagastuslehel peavad olema Poolte allkirjad. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 10.00.
3.6 Kui Leping on lõpetatud punktide 6,2 ning 6,3 ja selle alapunktides toodud alustel ja Vara pole 10 päeva jooksul tagastatud, siis on Rendileandjal õigus lugeda Vara kadunuks ja nõuda vara kompenseerimist ulatuses, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale.
3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
3.7.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,
3.7.2. Vara väärtuse tunduv (so enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise
tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul:
3.7.3. keelduda Vara vastuvõtmisest ning nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis
vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale;
3.7.4. võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara paranduse ja remondiga
kaasnevate kulude hüvitamist.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED
4.1. Rentnik tasub Rendileandjale Vara kasutamise eest renditasu (renti) vastavalt Lepingule. Renditasule lisandub käibemaks. Summade arvestusel lähtutakse Eesti krooni ning EURO suhtest vastavalt Eesti Panga kursile (krooni devalveerimise korral prevaleerib EUR).
4.1.1 Renditasu makstakse arve alusel, mis saadetakse Lepingul märgitud aadressile.
4.1.2 Arve vara kasutamise eest tuleb tasuda Rendileandja arveldusarvele (märgitud saadetud arvel) või Lepingu sõlmimise asukohas.
4.1.3 Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) vara(de) kasutamise eest iga 14-ne päeva järel maksetähtajaga 3 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.
4.1.4 Juriidilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) vara(de) kasutamise eest iga 14-ne päeva järel maksetähtajaga 5 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.
4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu sissenõudmisega, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.
4.3. Juhul kui rendiaja sisse jäävad puhkepäevad, mil Vara ei kasutata, võivad Pooled Lepingus kokku leppida renditasu mitte arvestamise puhkepäevadel.
4.4. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hoolduse kulutusi.
4.5. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava Vara eest enne selle üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja ning mis kuulub tagastamisele pärast Vara tagastamist ning vastuvõtmist Rendileandja poolt. Rendileandja omab õigust tasaarvestuse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik Rentniku poolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.
5.1.2. Rentnikul on õigus Rendiandja poolt väljastatud arvele esitada kirjalik vastuväide viie (5) päeva jooksul, alates arve väljastamisest. Kui seda ei tehta, siis loetakse arve Rentniku poolt aksepteerituks ja hilisemaid pretentsioone on rendiandjal õigus mitte rahuldada.
5.1.3. lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 5 päeva.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul kui renditud Vara osutub tehniliselt mittekorrasolevaks teatama koheselt s.o. rikke avastamise päeval, nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. Tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
5.2.4. hüvitama tema poolt Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
5.2.5. Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist;
5.2.6. kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.7. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Vara väärtus enam võrreldes Vara normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral, maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale;
5.2.8. tagastama renditud Vara Rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama Rendileandjale Vara puhastamiskulud Rendileandja poolt esitatud arve alusel;
5.2.9. Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
5.3. Rentnik on kohustatud viie (5)tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.
5.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva vara säilimiseks (s.t vältimaks vara vargust, kadumist, hävinemist jne) ning hoidma vara heaperemehelikult nagu enda vara.
5.5 juhul kui vara kaob, hävineb, varastatakse jne siis kohustub rentnik hüvitama vara väärtuse vastavalt punkt 5.2.7 sätestatule.

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
6.1.1. saada Rentnikult renti.
6.2. Nõuda Rentnikult lisa tagatisi, kui ilmnevad punktides 6.3.1, 6.3.2, ja 6.3.3 nimetatud asjaolud. Kui Rentnik lisa tagatisi ei anna, siis on Rendileandjal õigus Leping üles öelda, teatades sellest 3 (kolm) päeva ette.
6.3 Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või vara kompenseerimist kui:
6.3.1. rentnik ei ole tasunud renti seitsme (7) päeva jooksul pärast makse kohustuse tekkimisi ja ei kustuta võlgnevust kolme (3) päeva jooksul meeldetuletuse väljastamisest Rendileandja poolt;
6.3.2. rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.
6.3.3. rentnik rikub muid Lepingu tingimusi
6.3.4. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti.
6.4. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 5 (viis) päeva.

7. VASTUTUS
7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;
7.5. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida võivad renditud Vara põhjustada.

8. LEPINGU LÕPPEMINE
8.1. Leping lõpeb:
8.1.1. tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel;
8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt kooskõlas RT p-ga 5.2.5.;
8.1.3. renditud Vara hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.
8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel.
8.2.3. Vastavalt punkti 6.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 toodud alustel

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendab tüliküsimuse Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja.

Top